ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ve středu, dne 31. března 2021 umožníme zájemcům ze strany rodičů s dítětem prohlídku školy při zachování bezpečnostních pravidel a po předchozí domluvě na e-mailu  skola@zspodhart.cz . Na tento e-mail či mobil 731579633 se obracejte i v případě jakýchkoli dotazů, které Vám rádi zodpovíme.

Třídní učitelky v 1. třídách budou Mgr. Hana Havlíčková a Mgr. Šárka Vodová.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2021 méně než 6 let: Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 (je tělesně a duševně přiměřeně vyspělé) a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu doložit vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě základní školu podle svého uvážení, bez ohledu na obecně závaznou vyhlášku města o stanovení školských obvodů spádových základních škol. Ředitel spádové školy je však povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve svém školském obvodu.

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci přijímáni do nejvyšší možné kapacity školy a budou otevřeny dle počtu přijatých žáků maximálně 2 první třídy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

V souvislosti s výše uvedeným byla stanovena kritéria pro přijetí do 1. ročníku na ZŠ Podharť ve školním roce 2021/2022 následující:

 1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve spádové oblasti Základní školy Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem tzn. jedná se o „spádovou školu“.
 2. Děti mající sourozence zapsaného v 1.–8. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem.
 3. Děti s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem.
 4. Ostatní děti.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí, které budou ověřeny na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, který vede evidenci obyvatel.

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií: Nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté dle kritéria 2, atd. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout z důvodu kapacity všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Spádovou oblastí dle obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2020 pro Základní školu Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem byly stanoveny tyto ulice:

Antonína Wagnera
Blahoslavova
Bratří Čapků
Do Polí
Fibichova
F. L. Věka
Halíkova
Hlávkova
Chelčického
Klicperova
Krkonošská
Máchova
Na Vyhlídce
Na Výsluní
Nedbalova
Nerudova
Nová Tyršova
Nový Vorlech
Okružní
Pod Hřištěm
Pod Lesem
Puchmajerova
Purkyňova
Slunečná
Soukupova
Spojených národů
Štítného
Thámova
Tyršova
V Podlesí
Verdek
Vorlech
Vorlešská
Vrchlického
Zeyerova

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Formulář žádosti o přijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky je k dispozici:

 • na webové stránce školy zde:
  • žádost o přijetí ve formátu: PDF, DOCX
  • žádost o odklad ve formátu: PDF, DOCX
 • v tištěné podobě u vstupu do školy.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (pzckqjq),
 • na e-mail skola@zspodhart.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • vhozením obálky s žádostí do označené schránky umístěné u hlavního vchodu do školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2021. Žáci nebudou uvedeni jmenovitě, ale pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.

Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky bude určen dle aktuální situace.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, který vede evidenci obyvatel.

Podání žádosti o přijetí, odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad (viz výše) a doručí škole obě žádosti společně.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1.-30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy potvrzení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje:

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Trutnov (pouze pedagogicko-psychologická poradna!):
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E-mail: info@ppptrutnov.cz

Speciálně pedagogické centrum Trutnov
Adresa: Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol