ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 6. dubna 2022 od 12:00 do 18:00 a ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12:00 do 16:00. Pokud jste se nestihli zaregistrovat na konkrétní dobu, nevadí, i tak bez obav přijďte.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Spolu s budoucím prvňáčkem se musí k zápisu dostavit oba zákonní zástupci, kteří předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud se zápisu dítěte do 1. ročníku účastní pouze jeden ze zákonných zástupců, který podává žádost o přijetí, je nutné pro zahájení správního řízení souhlasné stanovisko druhého zákonného zástupce (ke stažení zde: PDF, DOCX).

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2022 méně než 6 let: Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 8. června 2022.

Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro dítě základní školu podle svého uvážení, bez ohledu na obecně závaznou vyhlášku města o stanovení školských obvodů spádových základních škol. Ředitelé spádových škol jsou však povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Ve školním roce 2022/2023 budou žáci přijímáni do nejvyšší možné kapacity školy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Spádovou oblastí dle obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2020 pro Základní školu Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem byly stanoveny tyto ulice:

 • Antonína Wagnera
 • Blahoslavova
 • Bratří Čapků
 • Do Polí
 • Fibichova
 • F. L. Věka
 • Halíkova
 • Hlávkova
 • Chelčického
 • Klicperova
 • Krkonošská
 • Máchova
 • Na Vyhlídce
 • Na Výsluní
 • Nedbalova
 • Nerudova
 • Nová Tyršova
 • Nový Vorlech
 • Okružní
 • Pod Hřištěm
 • Pod Lesem
 • Puchmajerova
 • Purkyňova
 • Slunečná
 • Soukupova
 • Spojených národů
 • Štítného
 • Thámova
 • Tyršova
 • V Podlesí
 • Verdek
 • Vorlech
 • Vorlešská
 • Vrchlického
 • Zeyerova

Podání žádosti o přijetí, odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí (PDF, DOCX) i žádost o odklad (PDF, DOCX) a doručí škole obě žádosti společně.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy potvrzení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje - pracoviště Trutnov:

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E-mail: info@ppptrutnov.cz

Průběh zápisu dítěte do 1. třídy:

 • Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá písemně vyplněním formuláře o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • V motivační části zápisu bude dítěti představena škola jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.

Poučení:

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději do 21. dubna 2022 zveřejníme seznam přijatých žáků na úřední desce a webových stránkách školy.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol