ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

 

pozvánka

ZŠ Podharť zve budoucí prvňáčky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

  ve středu 3. dubna 2019 od 12,00 hodin do 18,00 hodin a  ve čtvrtertek 4. dubna 2019 od 12,00 hodin do 16,00 hodin
 
Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.
Zápis dětí, kterým bude 1. září 2019 méně než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.
Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě základní školu podle svého uvážení, bez ohledu na obecně závaznou vyhlášku města o stanovení školských obvodů spádových základních škol. Ředitelé spádových škol jsou však povinni přednostně přijmout žáky s  místem trvalého pobytu v  příslušném školském obvodu.
Ve školním roce 2019/2020 budou žáci přijímáni do nejvyšší možné kapacity školy. První třída se bude otvírat s maximálním počtem žáků 30. Paralelní první třída bude otevřena v případě minimálního počtu 34 žáků zapsaných a nastupujících do prvních tříd.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
V souvislosti s výše uvedeným byla stanovena kritéria pro přijetí do 1. ročníku na ZŠ Podharť ve školním roce 2019/2020  následujícně:
1) Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve spádové oblasti Základní školy Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem tzn. jedná se o „spádovou školu“.
2) Děti mající sourozence zapsaného v 1. - 8. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem.
3) Děti s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem.
4) Ostatní děti.
Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté dle kritéria 2, atd. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.
Pro spádovou oblast dle obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2017 pro Základní školu Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem byly stanoveny tyto ulice:
Antonína Wagnera, Blahoslavova, Bratří Čapků, Do Polí, Fibichova, F. L. Věka, Halíkova, Hlávkova, Chelčického, Klicperova, Krkonošská, Máchova, Na  Vyhlídce, Na Výsluní, Nedbalova, Nerudova, Nová Tyršova, Nový Vorlech, Okružní, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Puchmajerova, Purkyňova, Slunečná, Soukupova, Spojených národů, Štítného, Thámova, Tyršova, Verdek, Vorlech, Vorlešská, Vrchlického, Zeyerova.
Při  zápisu je nutné  předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
• V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá písemně vyplněním formuláře o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
• V motivační části zápisu bude dítěti představena škola jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.
Poučení:
Zákonný zástupce - žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději do 15. dubna 2019 zveřejníme seznam přijatých žáků na úřední desce a webových stránkách školy.
Těšíme se na setkání

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol